Rally Reglement

PAGrally Reglement

Nummering en routeopdrachten:
A - De routeopdrachten moeten in nummervolgorde worden uitgevoerd, beginnend met nummer 1;
B - Iedere opdracht dient volledig uitgevoerd te worden en te leiden tot een verandering van rijrichting;
C - Per nummer wordt 1 routeopdracht gegeven;
D - wanneer een routeopdracht foutief of nog niet uitvoerbaar is, rijdt men zoveel mogelijk rechtdoor of nagenoeg rechtdoor.

Wegen:

A - Onder wegen wordt verstaan: Alle voor het openbaar rijverkeer openstaande wegen welke vanuit de rijrichting van de deelnemer met een personenauto kunnen en mogen worden bereden;
B - Om een weg mee te kunnen tellen moet ze op een bereden route uitmonden;
C - Wegen bestaan uit verharde wegen (klinkers, asfalt, beton e.d.);
D - Een opening in de middenberm is geen weg;
E - een verbinding tussen hoofdweg en ventweg is wel een weg;
F - Wegen mogen naar aard: (klinkerweg), naar karakter (b.v. voorrangsweg) of naar naam (b.v. Asserstraat) worden aangeduid;
G - De weg mag niet naar de aard, het karakter of de naam worden aangeduid indien dit duidelijk zichtbaar aan het begin van de weg voor de eerste zijgelegenheid verandert (b.v. asfalt overgaand in zand of Asserstraat overgaand in Rolderstraat).

Als niet aanwezig worden beschouwd:
A - Wegen die vanuit de rijrichting gezien krachtens de verkeerswetgeving voor de deelnemers zijn verboden;
B - Wegen met een bord "verboden toegang" dan wel met een bord met een aanduiding van gelijke strekking;
C - Wegen die zichtbaar doodlopend zijn of waar dit duidelijk aan het beging zichtbaar is door een verkeersbord aanduidende doodlopende weg of door een bord met de tekst "DLW" of "DOODLOPENDE WEG", dan wel een bord van gelijke strekking;
D - Particuliere in-, op- en afritten;
E - Woonerven die ook als zodanig zijn aangegeven;
F - onverharde wegen (bos, zand, grind, sintel e.d.), tenzij dit vermeld wordt in de opdracht.

Gelegenheden:
Onder gelegenheden wordt verstaan: alle voor het openbaar rijverkeer openstaande gelegenheden welke vanuit de rijrichting gezien met een personenauto kunnen en mogen worden bereden. Ook die niet zonder meer als weg zouden zijn aan te merken, zoals: in- en uitritten van parkeerterreinen of erven, in- en uitritten van tankstations e.d., en wegen welke men alleen kan bereiken via verzonken trottoirband(en) c.q. inritband(en).

Wegsituaties:
A - Onder EINDE WEG wordt die situatie verstaan waarbij geen enkele mogelijkheid aanwezig is om de rijrichting of nagenoeg rijrichting te vervolgen, maar wel de keuze heeft een weg rechts of links in te rijden;
B - Onder DRIESPRONG of SLITSING wordt die situatie verstaan waar de weg waar men op rijdt zich in voorwaartse richting splitst in twee andere wegen, waarbij men voor het rijden over elk van deze wegen een routeopdracht nodig heeft;
C - Onder VIERSRPONG of VIJFSPRONG enz. wordt verstaan waar resp. vier of vijf enz. wegen samenkomen en waar de deelnemer, komende uit een van die wegen, rechtstreeks op de resterende wegenmag rijden;
D - GEEN VIERSPRONG is de situatie waarbij de weg waarop men rijdt rechtuit of nagenoeg rechtuit loopt en de twee zijwegen vrijwel op het zelfde punt aan een zijde van de gereden weg uitmonden (z.g.n. K-viersprong).

Oriënteringspunten:
A - Bij de "Nummering en routeopdrachten" bedoelde routeopdrachten kan gebruik worden gemaakt van oriënteringspunten, uitsluitend uitgaande van vaste punten of vaste voorwerpen. Voor vaste oriënteringspunten komen in aanmerking:
1 - Objecten: b.v. verkeersbord of brievenbus;
2 - Afbeelding: b.v. tekening van een kerk;
3 - Wegen, wegsituaties en wegwijzers;
4 - Teksten
B - De oriënteringspunten moeten in of in de nabijheid van de voorgeschreven route liggen en moeten vanuit de auto zichtbaar of leesbaar zijn;
C - Oriënteringspunten dienen zich te bevinden voorwaarts en aan de rechterzijde van de weg of voor u, aan de rechterzijde van de as van de weg, tenzij met de (L) in de routebeschrijving vermeld.

Teksten:
Een oriënteringspunt dat op de routebeschrijving tussen aanhalingstekens is geplaatst geeft aan dat het desbetreffende punt wordt voorgesteld door een tekst. Teksten zullen met hoofdletters in de routebeschrijving worden opgenomen. De gebruikte tekst dient op een vast voorwerp voor te komen. Ook is het mogelijk om een deel van de tekst te gebruiken. In dat geval wordt de aangegeven tekst voorafgegaan van o.a. (onder andere).

Controles:
A - Controles dienen om te constateren of de opgegeven route door de deelnemers op de juiste wijze wordt bereden;
B - Alle controles bevinden zich rechts van de bereden route, tenzij met (L) in de routebeschrijving vermeldt;
C - Bemande controles: kenbaar door een oranje driehoek of vlag. Het is hier verplicht de controle kaart ter afstempeling aan te bieden;
D - Onbemande controles: Kenbaar door een bord of een kaart met een letter en/of getal. Deze controles zijn uitgevoerd conform een model bij de inschrijftafel. Men dient bij het aandoen van een dergelijke controle de desbetreffende letter en/ of cijfer terstond onuitwisbaar en enkellijnig op de controlekaart te noteren in het eerstvolgende vrije vakje;
E - De eventueel bij de controle gegeven opdracht moet met voorrang op de routebeschrijving worden uitgevoerd;
F - Ook kunnen er (dwang)pijlen in de route worden geplaatst. Deze hebben voorrang op de routebeschrijving. Hiervan ligt er ook een voorbeeld bij de inschrijftafel;
G - Controlevragen hebben betrekking op de te berijden route.

Controlekaarten en strafpunten:
Controlekaarten dienen volledig met ballpoint ingevuld te worden. De deelnemers ontvangen bij de start een controlekaart waarop zij de gevraagde gegevens dienen in te vullen. Hierop kan controle plaatsvinden. Niet volledige invulling (namen, autotype, kenteken en beginstand kilometer- of mijltelling) moet gezien worden als een foutief beantwoorde routecontrole waarvoor 30 strafpunten worden toegekend. Doorhalingen hebben strafpunten tot gevolg (10 punten als het om een controlevraag gaat, 30 als het om een bemande controle gaat). 10 strafpunten - Voor een foutief of niet beantwoorde vraag; 10 strafpunten - Voor elke hele minuut onder of over de tijdswaarneming tussen twee controleposten; 30 strafpunten - Voor het missen van een bemande controle of voor het aandoen van een bemande controle buiten de voorgeschreven route; 1 strafpunt - Ter voorkoming van ex aequos is het mogelijk de teveel gereden kilometers (mijl omgerekend naar kilometers) met 1 strafpunt per kilometer te belasten Te laat bij de start of herstart na lunch levert 5 strafpunten per minuut op.

Algemene Bepalingen:
A - U dient zich te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels;
B - Respecteer andere weggebruikers, andere deelnemers aan de rally en de omgeving en rij voorzichtig;
C - Wie door opvallend weggedrag, snelheidsovertreding of gevaarlijke inhaalmanoeuvres als zodanig wordt aangemerkt, wordt zonder enige vorm van protest van verdere deelname uitgesloten;
D - De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg van deelname aan de PAGrally of beroep op de geboden dienstverlening. Door inschrijving en deelname wordt men geacht dit te weten en schriftelijk te accepteren.

Wat te doen bij afdwaling van de route:
1 - Zoek een geschikte plaats om te stoppen, zodanig dat het resterende verkeer geen hinder van u heeft (parkeerplaats of andere gelegenheid o.i.d.);
2 - Neem telefonisch contact op met de organisatie;
3 - Vermeldt uw naam, omschrijf duidelijk waar u zich bevindt, eventuele kenmerken van de omgeving en vermeld uw type en kleur van uw auto. U wordt zo snel mogelijk weer op de route geholpen.

Wat te doen bij pech:
1 - Stop altijd zo mogelijk rechts in de berm;
2 - Stel uw veiligheid en die van anderen voorop!!;
3 - Markeer uw plaats duidelijk voor het overige verkeer (met gevaren driehoek, alarmlichten aan, etc.);
4- Probeer een hulpdienst te bereiken, bijv. de ANWB pechhulp;
5 - Neem telefonisch contact op met de organisatie;
6 - Vermeldt uw naam, omschrijf duidelijk waar u zich bevindt, eventuele kenmerken van de omgeving en vermeld uw type en kleur van uw auto en de aard van de panne en of u een hulpdienst heeft ingeschakeld.

Reacties zijn gesloten.